Przejdź do treści

Oferta pracy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przasnyszu ogłasza nabór na stanowisko młodszy asystent w Oddziale Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

WARUNKI PRACY:

 • Umowa o pracę na pełen etat,
 • Praca biurowa,
 • Miejsce pracy: Przasnysz
 • Praca przy monitorze do 4 godzin,

ZAKRES ZADAŃ:

 • Uzgodnienie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin.
 • Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych
  i zdrowotnych oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji.
 • Udział w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych.
 • Kontrola zgodności budowanych obiektów z wymogami higienicznymi
  i zdrowotnymi.
 • Współpraca z jednostkami zajmującymi się ochroną zdrowia, odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
  w Warszawie oraz innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji, organami samorządu terytorialnego w zakresie określonym przez ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Przygotowywanie projektów opinii, postanowień i decyzji oraz przestrzegania biegu terminów dotyczących postępowania administracyjnego.
 • Opracowywanie dokumentów dotyczących systemu jakości w nadzorze.
 • Planowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników PSSE w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
 • Udział w załatwianiu skarg i wniosków wpływających do Stacji w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
 • Opracowywanie okresowych planów pracy,  sprawozdań, ocen i analiz.
 • Prowadzenie ewidencji i rejestrów wynikających z przepisów prawa dotyczących pionu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
 • Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem postępowań zgodnie z prawem zamówień publicznych.

 WYMAGANIA MINIMALNE:

 • Wykształcenie wyższe, tytuł inżyniera- (preferowane kierunki: budownictwo, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna).

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska,
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz znajomość: ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2019 poz.59), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  ( Dz.U.2020 poz.283), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2019 poz.1065), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
  i higieny pracy
  ( Dz.U.2003 nr 169 poz. 1650) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256),
 • Umiejętność analizy dokumentacji projektowej,
 • Umiejętność obsługi komputera (Pakiet MS Office),
 • Dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 1. CV oraz list motywacyjny,
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 3. W ofercie prosimy o dopisanie klauzuli:

 „ W związku z procedurą naboru na stanowisko: PRACOWNIK W ODDZIALE ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przasnyszu zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO oświadczam, iż:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury niniejszej rekrutacji. Moja zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.4 pkt 11 oraz art.6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Zapoznałem/-am się z „Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w PSSE
   w Przasnyszu”
  znajdującą się na stronie internetowej PSSE w Przasnyszu.”

            ……………………………             

(data i podpis kandydata do pracy)

 

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty do dnia 10.07.2020 r., prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: przasnysz@psse.waw.pl, pocztą listownie z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko młodszego asystenta” lub składać osobiście w PSSE w Przasnyszu,
ul Gołymińska 13, 06-300 Przasnysz.

Kandydaci zakwalifikowani do uczestnictwa w rozmowie wstępnej zostaną powiadomieni
o jej terminie. Aplikacje kandydatów złożone po terminie, niezawierające kompletnej, wymaganej treścią ogłoszenia dokumentacji oraz niespełniające minimalnych wymogów określonych w ofercie nie podlegają rozpatrzeniu.

Jednocześnie informujemy, iż CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji nie są przechowywane. Po zakończeniu rekrutacji są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

DODATKOWE INFORMACJE

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dla kandydatów do pracy w PSSE w Przasnyszu

W toku przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w PSSE w Przasnyszu

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str.1)- dalej RODO informuję, iż:

1)      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przasnyszu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z siedzibą w Przasnyszu przy ul. Gołymińskiej 13, 06-300 Przasnysz;

2)      W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przasnyszu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Pani Sylwia Nowotka, z którą skontaktować się można pod adresem: przasnysz@psse.waw.pl lub pod numerem telefonu: (0 29) 752 25 05;

3)      Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu niniejszej rekrutacji, na podstawie art. 221 Kodeksu pracy oraz art.6 ust.1 lit. a RODO, na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody;

4)      Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do czasu zakończenia niniejszej rekrutacji;

5)      Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przasnyszu oraz właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przasnyszu;

6)      Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie
o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia
w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: przasnysz@psse.waw.pl;

7)      Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;

8)      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu niniejszej rekrutacji;